Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter
pr. 1. januar 2009

§ 1
Stavgang og krolf.
Hjemsted: Hillerød Kommune
Stiftet 1. januar 2009.
Oprindelig stiftet 6. dec. 2005

§ 2
Foreningens formål er:
At hjælpe medlemmerne til at få gode motionsvaner gennem regelmæssig deltagelse i klubbens stavgang og krolf og andre aktiviteter.

§ 3
Medlemskab:
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver som har interesse i klubbens aktiviteter.

§ 4
Indmeldelse:
Indmeldelsen er gyldig ved kontingentindbetaling.

§ 5
Kontingent:
Fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Udmeldelse:
Et medlem regnes for udmeldt, hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af forfaldsmåneden.

§ 7
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer der har betalt kontingent inden generalforsamlingens påbegyndelse.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Samtidig medsendes dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8
Dagsorden:
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen - se § 11
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

§ 9
Generalforsamlingens ledelse m.v.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jf. § 15 og § 16.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11
Bestyrelse - udvalg:
Bestyrelsen konstituerer sig ved det 1. bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling.
Hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år - 3 pr. år.
Formand og kasserer afgår ikke samme år.

§ 12
Forretningsorden og tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres mødeprotokol over bestyrelsens forhandling og beslutninger.
Kassereren fører regnskabet og må kun udbetale mod aflevering af originalt bilag.
Ved økonomiske dispositioner over kr. 2000,00 kræves underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 13
Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive resultatopgørelse for det foregående år, og balance pr. 31. december til revisoren. Resultatopgørelse og balance forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Resultatopgørelse og balance udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

§ 14
Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15
Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer møder, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Hvis halvdelen af foreningens medlemmer ikke er tilstede, men forslaget dog vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling inden 4 uger. Denne er med 2/3 majoritet beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 16
Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue andet foreningsarbejde af lignende karakter efter generalforsamlingens bestemmelser.

 
 
 
 
 
 
 
 
Tage Hessellund  | Tlf.: 25622916 | tagehe@live.dk